โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด


รับสมัครงาน

 รับสมัครคุณครูปฐมวัย

 
 
คุณสมบัติ
 
1.      จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   (ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย) 
2.  ยิ้มแย้มแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดี
3.      พูดจาไพเราะ มีเหตุมีผล
4.  เอาใจใส่และดูแลเด็กอย่างเท่าเทียมกัน
5.      ทำงานอย่างสนุกสนาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน
6.    มีความเสียสละเพื่อบ้านหลังนี้
 
 
.......สมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด........
 
โทร    02-728-2238 - 9