โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด


กิจกรรมในห้องเรียน/Gym Room

 กิจกรรมในห้องเรียน   

                                                              

            เกมการศึกษา  เป็นการฝึกการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล ฝึกการแก้ปัญหา รู้จักการแยกประเภทหรือการจัดหมวดหมู่ รู้จักการสังเกต  ฝึกทักษะทางสังคม ให้รู้จักกฎกติกาในการเล่น รู้จักการรอคอย การเล่นเกมการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการเล่นว่าต้องการปลูกฝัง  ทักษะให้กับเด็กในด้านใด

          มุมบล็อก การเล่นในมุมบล็อก เป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเล่นอย่างมีการคิดวางแผน เป็นการเล่นอย่างมีจุดหมายหรือเป้าหมาย มีการเลือกขนาดและรูปทรงของบล็อกให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่จะสร้างสรรค์เด็กได้ฝึกการกะระยะ การประมาณช่องห่างของการวางชิ้นบล็อกอย่างมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเด็กต้องเรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อ ความสมดุลในการวางชิ้นบล็อกซ้อนกันในแนวดิ่ง การจัดวางเป็นรูปแบบต่างๆ ในแนวราบ ซึ่งในระหว่างกระบวนการจัดวางชิ้นบล็อกต่างๆ เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของมิติสัมพันธ์ การแก้ปัญหาในการเลือกชิ้นบล็อก และการจัดวางให้เป็นไปตามรูปร่างที่เด็กต้องการ เช่น การสร้างสะพาน การสร้างรั้วล้อมรอบบ้าน เป็นต้น

          บทบาทสมมุติ เด็กควรได้มีโอกาสเล่นบทบาทสมมุติตามจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งบทบาทที่เด็กแสดงออกอาจมาจากการสังเกต หรือจากประสบการณ์ตรง เช่น เห็นคุณแม่เตรียมอาหาร หรือไปโรงพยาบาล ไปพบหมอฟัน ซึ่งการที่เด็กได้เล่นบทบาทของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์มา ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในโลกของผู้ใหญ่ นอกจากนี้การเล่นบทบาทสมมุติ ได้เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้สึกความคิด ความเข้าใจ และใช้ภาษาในการสื่อถึงบทบาทสมมุติ ที่เด็กกำลังเล่นและโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ กับความต้องการของเพื่อนที่กำลังเล่นบทบาทสมมุติด้วยกัน จึงเป็นการจำลองสถานการณ์ เพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน

          ศิลปะ จากการที่เด็กๆ ได้เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้ จากหนังสือ หรือนิทาน การได้ลงมือปฏิบัติ ในกิจกรรมศิลปะ จะช่วยให้เด็กๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น ได้มีการปั้น การตัด ปะ แปะ กระดาษ หลากสีสัน การใช้กรรไกร และเชือกทำให้เด็กๆ มุ่งมั่นกับเป้าหมาย การที่เด็กๆได้ระบายสี คนกาว ตัด เจาะ ม้วนหรือพับวัสดุต่างๆ เป็นการเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อในการทำงานประสานกัน รวมถึงการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ ต่างๆ และควบคุมการใช้อุปกรณ์ให้ได้งานตามความคิดความต้องการของเด็ก

 

 กิจกรรมเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน 

เรียนเทควันโด

                               

เรียนบัลเล่ต์

        

                           

 

เรียนว่ายน้ำ

     

                                  

 

 

Gym Room   

                                                                              

  เด็กๆเล่นอุปกรณ์ต่างๆโดยมีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด                   สนุกกับการเล่นในพาราชูท                  

                                                                               

    การโหนรอกได้ทั้งความสนุกสนานและกล้ามเนื้อมือ        รายการโทรทัศน์สนใจกิจกรรมยิมของเราด้วยนะ

                                                                                       

   กิจกรรมยิมของเราบริหารตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเลยนะ         ผมชอบฝึกการทรงตัวบนบาร์หมีมากเลยครับ