โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด


หลักสูตรการเรียนการสอน

          หลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิดเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนการสอนต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งด้านอารมณ์และสังคม สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้เสมอ ดังนั้น สาระที่เด็กควรรู้จึงเป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการจัดสิ่งแวดล้อมและรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็ก

สาระการเรียนรู้ที่เด็กควรเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กควรรู้จักชื่อ นามสกุล รูปร่าง หน้าตา อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีการดูแลรักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภัย เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกและแสดงมารยาทที่ดี

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือมีโอกาสใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน

3. ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวันกลางคืน ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กเกิดความรักความหวงแหนในโลกใบนี้

4. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  เด็กควรจะได้รู้จักสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสำรวจ ค้นคว้าและทดลองสิ่งต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

          นอกจากสาระที่เด็กควรเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ในแต่ละภาคเรียน เด็กจะได้เรียนรู้แบบ Project Approach หรือ การเรียนรู้แบบโครงการ อีก 1 เรื่องตามความสนใจของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านการสังเกตจากสิ่งที่ได้สัมผัส ทักษะการใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีความเข้าใจอย่างลุ่มลึกจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย มีการไปศึกษานอกสถานที่หรือทัศนศึกษา เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น การเรียนรู้แบบโครงการสามารถบูรณาการการเรียนรู้ได้หลายวิชา เช่น ภาษาไทย โดยเด็กจะได้เรียนรู้จากการตั้งคำถาม  คณิตศาสตร์ เด็กเรียนรู้ผ่านการคำนวณ การตวง การชั่ง การวัด  วิทยาศาสตร์ เด็กได้เรียนรู้วิธีการทดลอง การแก้ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ เป็นต้น และเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆได้

          การจัดการเรียนการสอนที่ "โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด" จึงมุ่งตอบสนองความต้องการของเด็กตามลำดับพัฒนาการในแต่ละวัย เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพื่อรู้ มิใช่มาเรียนเพื่อเขียนอ่าน เด็กจึงได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา