โลโก้โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิด


ระเบียบการรับนักเรียน

1. การรับนักเรียน

     - รับนักเรียนไป - กลับ ชายและหญิง อายุ  1.5 - 6 ปี

     - การรับนักเรียน ถือ ตามอายุและพัฒนาการของเด็กเป็นสำคัญ

2. ระดับที่เปิดสอน

      - เนอสเซอรี่ - อนุบาล 3

3. เอกสารการสมัคร

     - สำเนาสูติบัตรนักเรียน         1 ชุด

     - สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน     1 ชุด

     - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา     1 ชุด

     - รูปถ่ายของนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

     - รูปถ่ายอย่างเป็นทางการของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. เวลาเรียน         

      ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.

5. ภาคเรียนแบ่งออกเป็น 2 ภาค

      - ภาคเรียนที่ 1   ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน

      - ภาคเรียนที่ 2   ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

6. วันหยุด

      - หยุดประจำสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์)

      - หยุดตามวันหยุดราชการและวันปิดประจำภาคเรียน